در زمینه: %d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82 %da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c %d8%a8%d9%87 %da%af%d9%88%d9%86%d9%87

تزریق چربی به گونه

تزریق چربی به گونه

متخصصین و پزشکان زیبایی همواره در پی یافتن راه هایی مناسب و ایده آل برای حجم دهی به اجزای صورت هستند ؛ اجزایی چون گونه ها و لب ها اگر از حجم متعادل و مناسبی برخوردار باشند ، به نحو موثری زیبایی و

ادامه